Pause

CONTRACT DE MEDIERE

Loading..

CONTRACT DE MEDIERE

Nr. _din __200..

Încheiat între:
1. Denumirea formei de exercitare a profesiei____________...înfiinţat(ă) prin decizia Consiliului de Mediere _______..nr. ____.din_________..cu sediul în_________,str_____________,nr__,bl__,sc__,ap__,judetul ___.. având codul fiscal nr. _______.şi codul bancar în_____(ROL/EURO/Usd/etc)nr.____...____..deschis la______________________.. prin mediator _____......_având calitatea de_________.. pe de o parte,
2. Domnul/D-na_________________.., domiciliat(ă) în_________,str___________,nr___,bl__,sc__ap__,judetul....._ în calitate de ____________..
şi Domnul/D-na_________________.., domiciliat(ă) în_________,str___________,nr___,bl__,sc__ap__,judetul....._ în calitate de _________, pe de altă parte.

2.Obiectul contractului:

2.1Obiectul contractului îl reprezintă (în mod obligatoriu trebuie trecut şi obiectul conflictului dintre părţi)
________________________________3.Onorariul
3.1.Onorariul convenit este în sumă de_____..ROL/EURO/USD/etc.
3.2 Părţile în conflict au obligaţia de a achita onorariul cuvenit mediatorului(mediatorilor) precum şi cheltuielile efectuate de acesta(aceştia) pe parcursul medierii în interesul părţilor.
3.3. Dacă pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părţilor în conflict şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la prezentul contract de mediere.
3.4. Modalitate de plată a onorariul şi cheltuielilor aferente medierii este următoarea ( se vor avea în vedere în mod obligatoriu modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi)______________________________ ________________________________

4.Clauze

4.1. Părţile prezentului contract doresc declanşarea medierii şi sunt decise să coopereze în acest scop.
4.2Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părţile în conflict cu titlu de onorariu.
4.3.Părţile în conflict se angajează să respecte regulile aplicabile medierii precum si principiile acesteia. In acest sens partile aflate in conflict si care au apelat la mediere isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta.
4.4. Mediatorul este obligat să dea părţilor explicaţii cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia şi la regulile aplicabile;
4.5. Părţile prezentului contract au stabilit de comun acord ca medierea să se desfăşoare în limba_________..
4.6. Pe parcursul procedurii de mediere, mediatorul trebuie să dea dovadă de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate .
4.7. Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate pe parcursul procedurii de mediere.
4.8. Neplata de către părţile în conflict a onorariului cuvenit mediatorului în cuantumul şi la termenele fixate prin prezentul contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor aferente procedurii de mediere dau dreptul mediatorului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi va produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
5. Alte clauze
________________________________________________________________
6. Locul, data şi ora desfăşurării procedurii de mediere
________________________________________________________________.
7.Locul şi data încheierii contractului de mediere
________________________________
8.Daca in afara de partile aflate in conflict la mediere mai participa si terte persoane ,acestea vor avea obligatia sa semneze un acord de confidentialitate prin care se obliga sa se supuna regulilor medierii precum si principiilor acesteia.
9.Prezentul contract se incheie in .....exemplare originale ,cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Mediator (forma de exercitare a profesiei)

Semnătura
Participanti la mediere

  1. , actul de identitate

Semnătura

 

  1. , actul de identitate

Semnătura

 

Copyright 2008 ignat si sustac
www.lexignat.ro, www.medierea.ro
toate drepturile rezervate

CONTRACT DE MEDIERE