Pause

Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor

Loading..
1CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR CUPRINS : 1. PREAMBUL1.1. Definitii1.2 Misiunea mediatorului1.3. Obiectivele Codului2. PRINCIPII GENERALE2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie2.2 Nediscriminarea2.3 Independenta si impartialitatea mediatorului2.4. Încrederea si integritatea morala2.5. Secretul profesional - confidentialitate2.6. Conflictul de interese2.7. Stabilirea onorariilor2.8. Raspunderea mediatorului2.9. Incompatibilitati2.10. Calitatea procesului de mediere3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI5. DISPOZITII FINALE21. PREAMBULCodul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, împreuna cunormele privind raspunderea disciplinara a acestora, Legea 192/16.05.2006 privindmedierea si organizarea profesiei de mediator si Regulamentul de organizare si functionareal Consiliului de mediere constituie principalele reguli îin conformitate cu care mediatoriiîsi desfasoara activitatea .Codul de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati cuprindeansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, elavând rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel încât acestia sadesfasoare o activitate competenta si responsabila, în conformitate cu etica profesiei .1.1 Definitii:În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare aconflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei tertepersoane neutra, calificata si independenta, printr-o activitate desfasurata în conformitatecu prevederile legale în domeniu si normele prezentului Cod.Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierileîntre partile aflate în conflict, în scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficientesi durabile.Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si deorganizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare sifunctionare, cod etic si deontologic si hotarâri ale Consiliului de Mediere.1.2.Misiunea mediatoruluiÎntr-o societate întemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul îndeplineste un roleminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca solutionarea conflictelorpe cale amiabila, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate .Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta sidiligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiuneaprincipala a mediatorului fiind aceea de a depune toate efortul de care este capabil sipriceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord.1.3. Obiectivele coduluiNormele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liberconsimtita, buna îndeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiindindispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catremediatori, va duce, în ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.Obiectivele prezentului codului de etica si deontologie profesionala sunt urmatoarele:a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare în activitatea pe care odesfasoarab) sa apere interesul public (medierea este, conf.art.4 alin 1 din legea 192 oactivitate de interes public)c) sa promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativa de solutionare aconflictelor.32. PRINCIPII GENERALE2.1 Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura demediere în mod voluntar, în cunostinta de cauza si fara a fi constrânse. Fac exceptie de laacest principiu situatiile în care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legilespeciale.2.1.2. Mediatorul trebuie sa respecte si sa încurajeze dreptul partilor de a lua oricedecizie libera si în cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.2.1.3. Mediatorul va informa partile, de la început, în ce va consta activitatea sa siasupra faptului ca decizia finala le apartine în mod exclusiv si ca se pot retrage oricând dinprocesul de mediere.2.1.4. Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, în schimbpoate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai în cazul în care au calificareanecesara pentru a raspunde în mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate înmediere.2.2 NediscriminareaMediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standardeinferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, origine etnica, limba, religia,sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.2.3. Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatoruluiMediatorii trebuie sa fie independenti, neutrii fata de dispute si parti si sa conducaprocesul de mediere într-un mod impartial. În exercitarea atributiilor lor profesionaletrebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese încauzele în care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garantaimpartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si partileimplicate în disputa.Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa îi limiteze independenta si sarespecte normele de etica profesionala .Daca în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îsi pierde acesteatribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate în conflict si –daca este cazul – sa anunte entitatea care a referit cazul.În situatiile în care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independentasi impartialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau neglija interesulsuperior al minorului.2.4. Încrederea si integritatea moralaRelatia dintre mediator si parti se bazeaza pe încredere, având la baza cinstea,probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului.2.5. Secretul profesional - confidentialitateaPrin însasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilorimplicate în procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala.4Fara o garantie a confidentialitatii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretulprofesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o îndatorire fundamentala siprimordiala a mediatorului .Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care iacunostinta în cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata în timp.2.6. Conflictul de intereseMediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista împrejurari care larîmpiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci când constata ca drepturile îndiscutie nu pot face obiectul medierii.Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente decare sunt, în mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atâtcatre partile în conflict cât si, daca este cazul, entitatii care a referit cazul. Daca partile nusidau acordul expres privind participarea sa, în continuare, mediatorul, într-o asemeneasituatie, este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-oprocedura judiciara ori arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii .Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatura cu faptele sau actele de care a luatla cunostinta în cadrul procedurii de mediere .2.7. Stabilirea onorariilorMediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea însumata aonorariului si cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila sijustificata. Ei vor explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si adeconturilor de cheltuieli.2.8. Raspunderea mediatoruluiMediatorul raspunde civil, penal si disciplinar, pentru încalcarea obligatiilor saleprofesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale si normelor stabilite deConsiliul de mediere.Încalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatiiprofesionale si atrag sanctionarea conform legii.2.9. IncompatibilitatiExercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptiaincompatibilitatilor prevazute prin legi speciale .2.10. Calitatea procesului de mediereMediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare în vederea prestarii unuiserviciu de calitate în conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectareadiversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.53. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotarârile Consiliuluide Mediere.3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la crestereaprestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa-siîmbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formarecontinua. Mediatorul trebuie sa se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesaractivitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei .Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti în continutul legii, trebuie sa se abtina, chiarîn afara exercitarii profesiei, de la orice încalcari ale legilor, regulamentelor si regulilorprofesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei,susceptibile sa aduca stirbire demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.3.3. Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera,cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, aaltor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin normeaplicabile profesiei.Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altorpracticieni în mediere.4. RELATIILE DINTRE MEDIATORI4.1. Practicienii în mediere îsi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acesteaexclud vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la oriceatitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, în general sa se abtina de la orice actiunesusceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar în situatianerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit îninstanta disciplinara .5. DISPOZITII FINALERegulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru totimediatorii.Adoptat astazi, 17.02.2007, de Consiliul de Mediere.
Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor