Pause

Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere ROF

Loading..
HOTARÂRE Nr. 5 din 13 mai 2007
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere
EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE
PUBLICAT? ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 505 din 27 iulie 2007

În temeiul art. 20 lit. m) ?i al art. 71 alin. (1) ?i (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator,

Consiliul de mediere adopt? prezenta hot?râre.

ART. 1
Se aprob? Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere, prev?zut în anexa care face parte integrant? din prezenta hot?râre.
ART. 2
Prezenta hot?râre intr? în vigoare de la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Se deleag? Cabinetul de avocatur? Arin Alexandru Avramescu s? îndeplineasc? toate formalit??ile în vederea public?rii Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pre?edintele Consiliului de mediere,
Anca Elisabeta Ciuc?

Bucure?ti, 13 mai 2007.
Nr. 5.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere

CAP. 1
Dispozi?ii generale

ART. 1
În temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea ?i exercitarea profesiei de mediator, denumit? în continuare Lege, s-a înfiin?at Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, organism autonom cu personalitate juridic?, de interes public, cu sediul în municipiul Bucure?ti.
ART. 2
Prezentul regulament de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere, denumit în continuare regulament, reglementeaz? punerea în aplicare a prevederilor cu privire la activitatea Consiliului de mediere.
ART. 3
Prin mediator se în?elege persoana prev?zut? la art. 1, 7 ?i 72 din Lege, care î?i desf??oar? activitatea în condi?iile art. 22 - 24 ?i ale art. 75 din aceasta.
ART. 4
Consiliul î?i desf??oar? activitatea pe baza urm?toarelor principii: principiul viziunii globale ?i unitare; principiul legalit??ii; principiul impar?ialit??ii; principiul cooper?rii; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarit??ii, transparen?ei ?i dialogului social; principiul confiden?ialit??ii, precum ?i principiul responsabilit??ii.

CAP. 2
Organizarea ?i func?ionarea Consiliului de mediere

SEC?IUNEA 1
Func?ionarea Consiliului de mediere

ART. 5
(1) Consiliul este format din 9 membri, ale?i prin vot direct sau prin reprezentare de c?tre mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform procedurii adoptate prin hot?râre a Consiliului, publicat? cu minimum 6 luni înainte de încetarea mandatului.
(2) Conform procedurii de la alin. (1) pot fi ale?i ?i 3 membri suplean?i ai Consiliului.
(3) Membrii Consiliului sunt valida?i prin ordin al ministrului justi?iei, pe o durat? de 2 ani. Mandatul oric?ruia dintre membrii Consiliului poate fi prelungit pentru aceea?i durat? o singur? dat?.
(4) Pot face parte din Consiliu numai mediatorii care dispun de cuno?tin?e teoretice ?i de experien?? practic? în domeniul medierii.
(5) Pentru activitatea depus?, membrii Consiliului au dreptul la o indemniza?ie lunar? în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri ?i cheltuieli adoptat prin hot?râre a Consiliului.
(6) Consiliul î?i exercit? mandatul pân? la data valid?rii membrilor unui nou Consiliu.
ART. 6
(1) Activitatea Consiliului este coordonat? de un pre?edinte ?i un vicepre?edinte ale?i prin vot secret dintre membrii s?i pentru un mandat de 2 ani.
(2) Pentru activitatea depus?, pre?edintele ?i vicepre?edintele au dreptul la o indemniza?ie lunar? de conducere în cuantum prev?zut prin bugetul anual de venituri ?i cheltuieli, aprobat prin hot?râre a Consiliului.
ART. 7
(1) Lucr?rile Consiliului sunt preg?tite de o comisie cu activitate permanent?, denumit? în continuare Comisia permanent?, format? din 5 membri desemna?i de Consiliu dintre membrii s?i pentru o perioad? de un an. Pre?edintele ?i vicepre?edintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.
(2) Pentru activitatea depus?, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemniza?ie lunar? în cuantum prev?zut prin bugetul anual de venituri ?i cheltuieli aprobat prin hot?râre a Consiliului.
ART. 8
(1) În structura Consiliului func?ioneaz? un secretariat tehnic, conform organigramei prev?zute în anexa nr. 1.
(2) Pentru buna func?ionare ?i îndeplinirea atribu?iilor ce îi revin în condi?iile legii, Consiliul poate înfiin?a ?i coordona comisii de specialitate formate din exper?i pe domenii ?i poate angaja contracte cu ter?i.
ART. 9
Consiliul î?i acoper? cheltuielile de organizare ?i func?ionare din venituri proprii dup? cum urmeaz?:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
b) taxe provenind din avizarea programelor de formare profesional? a mediatorilor;
c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
d) taxe de înscriere în lista furnizorilor autoriza?i de formare profesional? a mediatorilor;
e) dona?ii, sponsoriz?ri, alte surse de finan?are, dobândite în condi?iile legii;
f) resurse ob?inute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) încas?ri din vânzarea materialelor proprii;
h) sume provenite din amenzile aplicate ca sanc?iuni disciplinare;
i) alte venituri stabilite prin hot?râri ale Consiliului.
ART. 10
(1) Calitatea de membru al Consiliului înceteaz? în urm?toarele situa?ii:
a) prin renun?are scris?;
b) prin deces;
c) prin încetarea calit??ii de mediator;
d) prin absen?a nemotivat? la mai mult de 3 ?edin?e ordinare consecutive, în condi?iile stabilite prin hot?râre a Consiliului.
(2) Încetarea calit??ii de membru se constat? prin hot?râre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii suplean?i ale?i conform procedurii stabilite la art. 5 alin. (1) vor completa Consiliul în ordinea listei pentru perioada de mandat r?mas? vacant?.
ART. 11
Suspendarea calit??ii de mediator atrage suspendarea calit??ii de membru al Consiliului.
ART. 12
Pentru îndeplinirea atribu?iilor ce îi revin, Consiliul coopereaz? cu ministerele ?i celelalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale, cu institu?iile administra?iei publice locale, organiza?iile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum ?i cu persoanele fizice, în condi?iile legii.
ART. 13
(1) Coordonarea activit??ii Consiliului este asigurat? de un pre?edinte ?i un vicepre?edinte al c?ror mandat începe de la data adopt?rii hot?rârii Consiliului privind validarea alegerilor.
(2) Pre?edintele coordoneaz? întreaga activitate, reprezint? Consiliul în rela?iile cu ter?ii ?i este ordonator de credite.
(3) Pre?edintele prezideaz? ?edin?ele Consiliului ?i ale Comisiei permanente.
(4) În exercitarea func?iei sale pre?edintele emite decizii.
(5) Pre?edintele poate delega exercitarea unor atribu?ii din competen?a sa ?i poate încredin?a mandatul de reprezentare vicepre?edintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condi?iile legii.
(6) Vicepre?edintele este înlocuitorul de drept al pre?edintelui. Dac? pre?edintele ?i vicepre?edintele sunt în imposibilitate temporar? de a-?i exercita func?iile, Consiliul poate delega unul dintre membrii s?i pentru a îndeplini, par?ial sau în totalitate, atribu?iile pre?edintelui.
ART. 14
(1) Mandatul pre?edintelui sau al vicepre?edintelui înceteaz? în urm?toarele situa?ii:
a) prin renun?are scris?;
b) prin deces;
c) prin încetarea calit??ii de membru al Consiliului;
d) prin absen?a pentru o perioad? mai mare de 3 luni consecutiv;
e) la împlinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de pre?edinte sau de vicepre?edinte;
f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.
(2) Încetarea mandatului de pre?edinte sau vicepre?edinte se constat? prin hot?râre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacant?rii postului.
ART. 15
(1) Activitatea Consiliului se desf??oar? pe baza planului anual de activit??i, aprobat prin hot?râre a Consiliului.
(2) Consiliul se întrune?te lunar în ?edin?? ordinar? ?i ori de câte ori este necesar în ?edin?? extraordinar?, la convocarea pre?edintelui.
(3) Convocarea în ?edin?? extraordinar? se face la propunerea pre?edintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.
(4) Convocarea pentru ?edin?ele ordinare se face cu minimum 10 zile înainte de data ?edin?ei, iar pentru cele extraordinare se face cu minimum 3 zile înainte. În oricare caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desf??ur?rii ?edin?ei ?i propunerea de ordine de zi a acesteia ?i este transmis? prin orice mijloace care asigur? confirmarea primirii ei.
(5) ?edin?ele Consiliului sunt publice, cu excep?ia cazului în care membrii s?i hot?r?sc altfel.
(6) Lucr?rile Consiliului se desf??oar? în prezen?a a cel pu?in 7 membri.
(7) În exercitarea atribu?iilor sale, Consiliul adopt? hot?râri cu votul majorit??ii membrilor care îl compun, respectiv 5 voturi. În mod excep?ional, Consiliul poate hot?rî exprimarea votului prin alte modalit??i. Opiniile diferite se motiveaz? ?i se consemneaz? separat în cuprinsul hot?rârii.
(8) Hot?rârile Consiliului care se refer? la profesia de mediator sunt obligatorii pentru to?i mediatorii ?i se public? pe site-ul Consiliului în maximum 5 zile de la data adopt?rii lor.
(9) La lucr?rile Consiliului pot fi invitate s? participe persoane din orice alte institu?ii, organisme profesionale sau organiza?ii neguvernamentale.
(10) Cheltuielile de deplasare ?i diurn? ale membrilor care particip? la ?edin?ele ordinare sau extraordinare ori reprezint? Consiliul în rela?ia cu ter?ii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hot?râre a acestuia.

SEC?IUNEA a 2-a
Atribu?iile Consiliului de mediere

ART. 16
Atribu?ii de organizare ?i func?ionare:
a) promoveaz? activitatea de mediere, reprezint? interesele mediatorilor autoriza?i ?i adopt? strategii în acest sens;
b) vegheaz? la asigurarea condi?iilor corespunz?toare de desf??urare a activit??ii mediatorilor;
c) ap?r? ?i promoveaz? interesele mediatorilor;
d) hot?r??te cu privire la accesul în profesie al cet??enilor str?ini;
e) adopt? hot?râri în toate problemele privind formarea ini?ial? ?i continu? a mediatorilor;
f) organizeaz? ?i editeaz? publica?iile Consiliului;
g) accept? dona?iile ?i legatele f?cute Consiliului;
h) alege ?i revoc? pre?edintele ?i vicepre?edintele Consiliului ?i membrii Comisiei permanente;
i) întocme?te ?i actualizeaz? lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au ob?inut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul form?rii profesionale ini?iale ?i continue a adul?ilor;
j) autorizeaz? mediatorii, în condi?iile prev?zute de Procedura de autorizare a mediatorilor;
k) întocme?te ?i actualizeaz? tabloul mediatorilor autoriza?i;
l) avizeaz? ?i ?ine eviden?a formelor de exercitare a profesiei de mediator;
m) prime?te în?tiin??rile depuse în scris ?i ?ine eviden?a cet??enilor str?ini care desf??oar? cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;
n) ia m?suri pentru aplicarea în practic? a dispozi?iilor art. 26 alin. (2) din Lege;
o) colaboreaz? cu alte institu?ii publice pentru punerea în practic? în mod unitar a legisla?iei în domeniul medierii, precum ?i pentru promovarea corect? a medierii ?i a activit??ii mediatorilor;
p) colaboreaz? cu organiza?ii similare din str?in?tate pentru cre?terea permanent? a calit??ii form?rii mediatorilor ?i pentru promovarea intereselor acestora;
q) adopt? planul de activit??i anuale, bugetul de venituri ?i cheltuieli ?i raportul de bilan? financiar-contabil anual;
r) stabile?te ?i actualizeaz? cuantumul taxelor ?i amenzilor din care î?i acoper? cheltuielile de organizare ?i func?ionare conform art. 21 lit. a), c), d) ?i e) din Lege;
s) organizeaz? Conferin?a na?ional? anual? a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator ?i activitatea Consiliului;
t) stabile?te natura ?i regimul documentelor ?i informa?iilor referitoare la activitatea Consiliului.
ART. 17
Atribu?ii de reglementare:
a) avizeaz? modificarea standardului ocupa?ional al mediatorului;
b) propune ?i avizeaz? modific?ri ale standardelor ocupa?ionale existente, precum ?i propuneri de noi standarde ocupa?ionale care con?in denumirea de mediator, competen?e de mediator sau prevederi referitoare la mediere;
c) elaboreaz? standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici interna?ionale în materie;
d) evalueaz? periodic ?i actualizeaz? standardele ?i programele de formare în domeniul medierii;
e) elaboreaz? ?i adopt? Procedura de avizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului ?i procedura de evaluare periodic? a furnizorilor de servicii de formare în domeniul medierii;
f) elaboreaz? metodologia ?i adopt? Procedura de avizare a programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
g) elaboreaz? metodologia ?i adopt? Procedura de autorizare a mediatorilor, în condi?iile legii;
h) stabile?te condi?iile în care se poate face publicitate profesiei, care sunt adoptate prin hot?râre a Consiliului;
i) adopt? Codul de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i, precum ?i normele de r?spundere disciplinar? a acestora;
j) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, dup? caz, corelarea legisla?iei privind medierea;
k) adopt? regulamentul privind organizarea ?i func?ionarea sa.
ART. 18
Atribu?ii de control:
a) exercit? controlul asupra activit??ii mediatorilor;
b) exercit? controlul asupra activit??ii ?i asupra deciziilor Comisiei permanente a Consiliului, pre?edintelui ?i vicepre?edintelui;
c) avizeaz? programele de formare profesional? a mediatorilor;
d) avizeaz? programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
e) supravegheaz? respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
f) ia m?suri pentru respectarea prevederilor con?inute de Codul de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i ?i aplic? normele de r?spundere disciplinar? a acestora;
g) prime?te sesiz?rile în leg?tur? cu s?vâr?irea unei abateri dintre cele prev?zute la art. 38 din Lege;
h) aplic? sanc?iunile stabilite de Comisia de disciplin?.
ART. 19
Consiliul îndepline?te orice alte atribu?ii prev?zute de Lege ?i de prezentul regulament.

SEC?IUNEA a 3-a
Atribu?iile Comisiei permanente

ART. 20
Atribu?iile Comisiei permanente sunt:
a) duce la îndeplinire hot?rârile Consiliului;
b) elaboreaz? proiecte de strategii, de planuri de activit??i ?i de bugete de venituri ?i cheltuieli;
c) preg?te?te ?edin?ele Consiliului ?i propune ordinea de zi;
d) analizeaz? Raportul anual de venituri ?i cheltuieli ?i formuleaz? propuneri pentru a fi discutate ?i adoptate de Consiliu;
e) elaboreaz? proiecte de regulamente, metodologii, standarde ?i proceduri privind organizarea profesiei de mediator ?i le propune spre adoptare Consiliului;
f) formuleaz? propuneri pentru completarea, modificarea sau, dup? caz, corelarea legisla?iei privind medierea;
g) formuleaz? propuneri pentru con?inutul tematic al Conferin?ei na?ionale anuale;
h) analizeaz? cererile de autorizare a mediatorilor.
ART. 21
(1) Comisia permanent? este condus? de pre?edintele Consiliului ?i lucreaz? valabil în prezen?a majorit??ii membrilor s?i.
(2) Comisia permanent? îndepline?te ?i alte atribu?ii stabilite de Consiliu.
(3) Comisia permanent? se întrune?te ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribu?iilor ce îi revin.

SEC?IUNEA a 4-a
Atribu?iile pre?edintelui ?i vicepre?edintelui

ART. 22
Atribu?iile pre?edintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hot?rârile Consiliului;
b) reprezint? Consiliul în rela?iile cu persoanele fizice ?i juridice din ?ar? ?i din str?in?tate;
c) încheie conven?ii, acorduri ?i contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabil? a acestuia;
d) semneaz? actele Consiliului ?i ale Comisiei permanente;
e) convoac? ?i conduce ?edin?ele Consiliului ?i ale Comisiei permanente;
f) coordoneaz? activitatea Consiliului;
g) coordoneaz? activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) ia m?suri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protec?ia muncii de c?tre întregul personal;
j) colaboreaz? cu vicepre?edintele în toat? activitatea sa;
k) în exercitarea atribu?iilor sale, pre?edintele emite decizii;
l) îndepline?te orice alte atribu?ii prev?zute de Lege, de prezentul regulament ?i de hot?rârile Consiliului.
ART. 23
Atribu?iile vicepre?edintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hot?rârile Consiliului;
b) asigur? coordonarea activit??ii Consiliului, în lipsa pre?edintelui;
c) conduce lucr?rile în ?edin?ele Consiliului ?i în ?edin?ele Comisiei permanente, în lipsa pre?edintelui;
d) asigur? reprezentarea Consiliului în raport cu ter?ii, în lipsa pre?edintelui;
e) coordoneaz? activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa pre?edintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea pre?edintelui;
f) îndepline?te orice alte atribu?ii prev?zute de Lege, de prezentul regulament ?i de hot?rârile Consiliului;
g) colaboreaz? cu pre?edintele în toat? activitatea sa.

SEC?IUNEA a 5-a
Secretariatul tehnic

ART. 24
Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hot?rârile Consiliului ?i deciziile pre?edintelui Consiliului ?i are urm?toarele atribu?ii:
a) prime?te ?i ia în eviden?? coresponden?a adresat? Consiliului;
b) asigur? suportul tehnic necesar desf??ur?rii activit??ilor specifice Consiliului, pre?edintelui ?i vicepre?edintelui, precum ?i membrilor Comisiei permanente;
c) redacteaz?, înregistreaz?, arhiveaz? ?i ?ine eviden?a documentelor Consiliului;
d) preg?te?te activit??i de rela?ii publice pe plan intern ?i extern;
e) pune la dispozi?ia mijloacelor de informare în mas?, a diferitelor institu?ii, organiza?ii sau a cet??enilor, în mod oportun ?i complet, informa?iile solicitate, în m?sura în care acestea au fost aprobate de c?tre Consiliu ca fiind publice;
f) r?spunde de realizarea ?i actualizarea site-ului Consiliului ?i asigur? informatizarea în condi?ii optime a activit??ii acestuia;
g) asigur? activitatea de primire, depozitare, conservare, între?inere ?i exploatare a materialelor, inventarului propriu ?i a mijloacelor fixe;
h) r?spunde de între?inerea cl?dirii ?i a bunurilor din dotare, de buna func?ionare a instala?iilor, întocme?te documenta?iile tehnice pentru executarea lucr?rilor de repara?ii curente;
i) r?spunde de modul de aplicare a m?surilor de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate.

CAP. 3
Formele de exercitare a profesiei de mediator

SEC?IUNEA 1
Dispozi?ii generale

ART. 25
Mediatorii î?i pot desf??ura activitatea în cadrul unei societ??i civile profesionale, al unui birou în care pot func?iona unul sau mai mul?i mediatori asocia?i, cu personalul auxiliar corespunz?tor, sau în cadrul unei organiza?ii neguvernamentale, cu respectarea condi?iilor prev?zute de lege.
ART. 26
(1) Mediatorul î?i poate exercita profesia în una dintre urm?toarele forme:
a) societate civil? profesional?;
b) birou de mediator, în care pot func?iona unul sau mai mul?i mediatori asocia?i;
c) angajat cu contract individual de munc? în interiorul profesiei, în condi?iile prev?zute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(2) Avoca?ii, notarii publici ?i consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit Legii pot desf??ura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor.
(3) Formele de exercitare a profesiei pot angaja traduc?tori, juri?ti, alt personal de specialitate, precum ?i personal administrativ ?i de serviciu necesar activit??ii de mediere.
(4) În desf??urarea activit??ii sale, mediatorul autorizat este obligat s? ?in? arhiv? ?i registre proprii, precum ?i o eviden?? financiar-contabil?.
(5) Mediatorul poate s? încheie asigur?ri de riscuri profesionale care s? acopere ?i eventuale daune efective suferite de client ?i rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament ?i ale Codului de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i. Poli?a de asigurare, a c?rei copie este certificat? de mediator, poate fi depus? de Consiliu.
(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poli?ei de asigurare pentru riscuri profesionale ?i de plata primelor de asigurare reprezint? cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
ART. 27
Activitatea de mediere poate fi desf??urat? în cadrul organiza?iei neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator.
ART. 28
(1) Mediatorul este liber s? opteze ?i s? î?i schimbe în orice moment op?iunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prev?zute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat s? în?tiin?eze în scris Consiliul despre orice modificare intervenit? în forma de exercitare a profesiei.
(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul î?i poate desf??ura activitatea dup? ob?inerea avizului Consiliului, în condi?iile Legii ?i ale prezentului regulament.
ART. 29
Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse urm?toarelor reguli:
a) spa?iul în care mediatorul î?i are sediul profesional ?i î?i desf??oar? activitatea este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurând condi?ii pentru respectarea principiului confiden?ialit??ii, primirea clien?ilor ?i desf??urarea ?edin?elor de mediere;
b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activit??ii profesionale ?i are regimul patrimoniului de afecta?iune profesional?;
c) mediatorul nu poate desf??ura activit??i de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizeaz? prin denumire, conform prevederilor Legii ?i ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de c?tre mediatorii str?ini se pot utiliza, la alegere, denumirea ?i numele formei de exercitare a profesiei din ?ar? sau din str?in?tate.
ART. 30
Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesional?. Conven?ia de conlucrare profesional? se înregistreaz? la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesional? se aplic? în mod corespunz?tor.

SEC?IUNEA a 2-a
Societatea civil? profesional?

ART. 31
(1) Societatea civil? profesional? este constituit? din 2 sau mai mul?i mediatori care contribuie în natur? ?i/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afecta?iune în vederea desf??ur?rii activit??ii profesionale.
(2) Raportul civil se na?te între clien?i ?i societatea civil? profesional?, serviciile profesionale urmând s? fie îndeplinite cu acordul clien?ilor de oricare dintre mediatorii asocia?i sau angaja?i.
ART. 32
(1) Societatea civil? profesional? se individualizeaz? printr-o denumire specific? ce cuprinde numele a cel pu?in unuia dintre asocia?i, urmat? de sintagma "Societate civil? de mediatori" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Societate civil? de mediatori" sau "POPESCU, BARBU - Societate civil? de mediatori").
(2) Denumirea poate figura pe firma societ??ii civile profesionale ?i se utilizeaz? în actele profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 33
(1) Contractul de societate civil? profesional? ?i statutul acesteia sunt încheiate în form? scris? între mediatorii asocia?i, potrivit legii civile ?i cu respectarea anexelor nr. 3 ?i 4.
(2) Contractul de societate civil? profesional? ?i statutul acesteia se înregistreaz? la Consiliu.

SEC?IUNEA a 3-a
Biroul de mediator

ART. 34
În biroul de mediator î?i exercit? profesia unul sau mai mul?i mediatori asocia?i. Biroul de mediator se înfiin?eaz? în baza actului de înfiin?are a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu ?i întocmit conform anexei nr. 5.
ART. 35
(1) Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specific? ce cuprinde numele mediatorului titular sau al cel pu?in unuia dintre asocia?i, urmat? de sintagma "Birou de mediator(i)" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Birou de mediator" sau "POPESCU, BARBU - Birou de mediatori").
(2) Dispozi?iile art. 32 alin. (2) se aplic? în mod corespunz?tor.

SEC?IUNEA a 4-a
Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de munc?

ART. 36
Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de munc? în condi?iile Legii nr. 53/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asocia?i, societatea civil? profesional? ?i organiza?iile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementat? de Lege.
ART. 37
(1) În contractul individual de munc?, la sec?iunea "Clauze speciale" se înscrie o men?iune referitoare la obliga?ia de confiden?ialitate a mediatorului ?i dreptul s?u de a refuza angajatorului divulgarea con?inutului discu?iilor dintre p?r?i în timpul medierii.
(2) La contractul individual de munc? se anexeaz? Codul de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i.
ART. 38
Pentru toat? activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de munc? are obliga?ia de a ?ine aceea?i eviden?? a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca ?i în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei.

CAP. 4
Procedura de autorizare a mediatorilor

ART. 39
(1) Procedura define?te responsabilit??ile Consiliului ?i modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.
(2) Autorizarea mediatorilor se realizeaz? în dou? etape:
a) constatarea de c?tre Consiliu a îndeplinirii condi?iilor prev?zute la art. 7 lit. a) - f) sau la art. 72 alin. (2) din Lege;
b) avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator în condi?iile art. 22 sau art. 75 din Lege.
ART. 40
(1) În vederea constat?rii de c?tre Consiliu a îndeplinirii condi?iilor prev?zute la art. 7 lit. a) - f), persoanele fizice, absolven?i ai cursurilor de formare de mediatori organizate în România în condi?iile legii sau în str?in?tate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentat? în anexa nr. 2, la care se ata?eaz? urm?toarele documente:
a) actul de identitate - fotocopie;
b) certificat de c?s?torie, dac? este cazul - fotocopie;
c) diplom? de licen?? sau titlul de studii înso?it de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii - fotocopie;
d) certificatul de absolvire cu recunoa?tere na?ional? înso?it de anex?, eliberat de furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii ?i avizat de Consiliu - fotocopie;
e) documente care atest? programa de formare parcurs? (în cazul persoanelor care se încadreaz? în prevederile art. 8 ?i 72 din Lege);
f) adeverin?? medical? cu precizarea "Clinic s?n?tos", eliberat? de medicul de familie - original;
g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cet??enii români, sau declara?ie notarial? pe proprie r?spundere, pentru cet??enii str?ini - original;
h) dovada vechimii în munc?, dac? este cazul - fotocopie.
(2) Persoanele prev?zute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv num?rul de înregistrare din registrul de intr?ri-ie?iri al Consiliului.
ART. 41
(1) Comisia permanent? analizeaz? fiecare cerere în parte ?i face, în consecin??, recomand?ri argumentate Consiliului.
(2) Fiecare cerere este analizat? de Consiliu, care hot?r??te admiterea sau respingerea acesteia.
ART. 42
(1) Consiliul analizeaz? în ?edin?? cererile depuse în ultimele 30 de zile.
(2) Hot?rârea Consiliului este comunicat? solicitantului în scris.
ART. 43
Cererea de înregistrare, modificare sau încetare a formei de exercitare a profesiei se depune la Consiliu de c?tre persoana interesat? fa?? de care acesta a constatat îndeplinirea condi?iilor art. 7 lit. a) - f), înso?it? în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare.
ART. 44
(1) Consiliul poate delega unui consilier atribu?iile pentru verificarea condi?iilor prev?zute de Lege ?i de prezentul regulament cu privire la solu?ionarea cererilor.
(2) Consiliul poate dispune o inspec?ie a spa?iului în care mediatorul a declarat c? î?i desf??oar? activitatea.
(3) Consiliul hot?r??te admiterea sau respingerea cererii prev?zute la art. 43 în conformitate cu dispozi?iile Legii ?i ale prezentului regulament.
(4) Hot?rârea prev?zut? la alin. (3) se comunic? în scris mediatorului autorizat.
(5) În baza hot?rârii Consiliului vor fi efectuate modific?rile cuvenite în Tabloul mediatorilor autoriza?i.
ART. 45
(1) În vederea autoriz?rii ?i înscrierii în Tabloul mediatorilor autoriza?i, persoana pentru care Consiliul a aprobat cererea formulat? conform art. 43 va transmite Consiliului urm?toarele documente:
a) o declara?ie pe propria r?spundere c? spa?iul în care urmeaz? s? î?i desf??oare activitatea este adecvat procesului de mediere;
b) documente care atest? preg?tirea de baz? a mediatorului - fotocopie;
c) documente care atest? domeniul medierii în care acesta este specializat, dac? este cazul - fotocopie;
d) documente care atest? durata experien?ei practice în domeniul medierii, dac? este cazul - fotocopie;
e) atestat de competen?? lingvistic? într-o limb? str?in?, dac? este cazul - fotocopie;
f) documente care atest? calitatea de membru al unei asocia?ii profesionale în domeniul medierii sau al altor organiza?ii, dac? este cazul - fotocopie;
g) dovada achit?rii taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hot?râre a Consiliului - fotocopie.
(2) În condi?iile alin. (1), Consiliul va elibera în original autoriza?ia de mediator, la care se anexeaz? hot?rârea prin care a fost avizat? forma de exercitare a profesiei.

CAP. 5
Formarea mediatorilor

SEC?IUNEA 1
Programe ?i standarde de formare

ART. 46
Formarea profesional? a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobândirea de cuno?tin?e teoretice în domeniul conflictelor, al solu?ion?rii alternative a disputelor ?i medierii;
b) dezvoltarea de abilit??i practice în mediere;
c) cunoa?terea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului în profesia de mediator.
ART. 47
(1) Formarea profesional? a mediatorilor se realizeaz? pe baza unor programe de formare întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniu, elaborat de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni dup? publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modific?ri ale standardului de formare.
ART. 48
Standardul de formare în domeniul medierii stabile?te criteriile minime pentru realizarea programelor de formare în ceea ce prive?te:
a) structura pe arii tematice;
b) calificarea ?i experien?a formatorilor;
c) durata minim? a cursurilor pentru fiecare arie tematic?, precum ?i
d) condi?iile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau institu?ia de înv???mânt superior pe durata form?rii.
ART. 49
Standardul de formare adoptat de Consiliu ?i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este obligatoriu pentru elaborarea sau, dup? caz, revizuirea programelor de formare.

SEC?IUNEA a 2-a
Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

ART. 50
(1) Formarea profesional? a mediatorilor se realizeaz? prin:
a) cursuri organizate de furnizori de formare autoriza?i conform legisla?iei în domeniul form?rii adul?ilor;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desf??urate de institu?ii de înv???mânt superior.
(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum ?i programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu ?i se avizeaz? în prealabil de c?tre acesta.
ART. 51
În vederea aviz?rii, furnizorii de formare depun la Consiliu o cerere înso?it? de urm?toarele documente în dou? exemplare:
a) certificat de înregistrare fiscal? - fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propu?i;
d) curriculum vitae al fiec?rui formator, înso?it de fotocopii ale documentelor care atest? preg?tirea ?i experien?a în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii.
ART. 52
(1) În termen de 15 zile de la data la care a fost înregistrat? cererea de avizare a programului de formare, Comisia permanent? formuleaz? o propunere ?i o înainteaz? Consiliului spre analiz? ?i aprobare.
(2) Hot?rârea de avizare dat? de Consiliu este valabil? maximum 90 de zile de la data comunic?rii ei c?tre furnizorul de formare.
(3) Comunicarea hot?rârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre avizare se returneaz? petentului, iar pe fiecare pagin? se înscrie men?iunea "Avizat de Consiliul de mediere, ast?zi, ....".

CAP. 6
Normele de r?spundere disciplinar? a mediatorilor

SEC?IUNEA 1
Dispozi?ii generale

ART. 53
Protec?ia onoarei ?i prestigiului profesiei, precum ?i respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.
ART. 54
Prin probitate profesional? se în?elege respectarea obliga?iilor profesionale din con?inutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i ?i al hot?rârilor Consiliului.
ART. 55
(1) Atrage r?spunderea disciplinar? neîndeplinirea obliga?iilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etic? ?i deontologie profesional? a mediatorilor autoriza?i ?i prin hot?rârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probit??ii profesionale.
(2) În exercitarea atribu?iilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obliga?iilor profesionale ale mediatorilor.
ART. 56
R?spunderea disciplinar? a mediatorului nu exclude r?spunderea civil?, penal? sau administrativ?.
ART. 57
Ac?iunea disciplinar? poate fi exercitat? în termen de cel mult un an de la data s?vâr?irii abaterii.
ART. 58
Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstan?? agravant? care va fi luat? în considerare la aplicarea sanc?iunii.
ART. 59
Consiliul este obligat s? ?in? eviden?a sanc?iunilor disciplinare aplicate fiec?rui mediator.
ART. 60
În cadrul Consiliului func?ioneaz? Comisia de disciplin? cu competen?ele stabilite de Lege, care efectueaz? cercetarea abaterii ?i sesizeaz? Consiliul, constituit ca instan?? disciplinar? în condi?iile legii.

SEC?IUNEA a 2-a
Organizarea ?i func?ionarea Comisiei de disciplin?

ART. 61
Consiliul hot?r??te, de câte ori este nevoie, constituirea unei comisii de disciplin?, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat ?i doi reprezentan?i ai mediatorilor, ce urmeaz? a fi desemna?i prin tragere la sor?i din Tabloul mediatorilor autoriza?i. Cei trei membri ai Comisiei de disciplin? sunt numi?i prin hot?râre a Consiliului.
ART. 62
Comisia de disciplin? astfel desemnat? este coordonat? de pre?edintele s?u, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ?ine eviden?ele ?i efectueaz? lucr?rile necesare desf??ur?rii activit??ii comisiei. Secretarul lucreaz? sub îndrumarea pre?edintelui.
ART. 63
Comisia de disciplin? are în competen?? cercetarea abaterii, în urma c?reia se întocme?te un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la r?spunderea disciplinar? a mediatorilor, Consiliul hot?r??te cu majoritatea prev?zut? de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.
ART. 64
Cheltuielile necesare activit??ii Comisiei de disciplin? ?i ale Consiliului, ca instan?? disciplinar?, sunt suportate din bugetul Consiliului.

SEC?IUNEA a 3-a
Reguli de procedur?

ART. 65
Orice persoan? interesat? poate sesiza Consiliul în leg?tur? cu s?vâr?irea de c?tre un mediator a unei abateri prev?zute la art. 38 din Lege.
ART. 66
(1) Plângerea se va face în scris ?i va fi semnat?. Aceasta trebuie s? cuprind? numele, domiciliul sau re?edin?a p?r?ii ?i abaterea pretins s?vâr?it? de c?tre mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semn?turii duce la respingerea plângerii formulate.
ART. 67
(1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectueaz? de c?tre Comisia de disciplin? desemnat? în condi?iile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistr?rii plângerii.
(2) Audierea petentului ?i a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi în?tiin?at în vederea lu?rii la cuno?tin?? despre plângere ?i piesele dosarului întocmit, pentru a-?i putea formula ap?rarea.
(4) Convocarea p?r?ilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire.
ART. 68
Cercetarea disciplinar? se efectueaz? numai dup? îndeplinirea demersurilor ar?tate la art. 67.
ART. 69
Refuzul de a da curs convoc?rii nu împiedic? desf??urarea cercet?rii disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de c?tre membrii comisiei, din care s? rezulte faptul c?, de?i procedural convoca?i, mediatorul ?i/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
ART. 70
(1) În cursul cercet?rilor, pre?edintele Comisiei de disciplin? va asculta persoana care a formulat plângerea, precum ?i orice alte persoane ale c?ror declara?ii pot elucida cazul, va efectua verific?ri de înscrisuri ?i va culege informa?ii în leg?tur? cu abaterea pretins s?vâr?it?, prin mijloacele prev?zute de lege.
(2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde ?i un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, pozi?ia celui cercetat ?i propunerea de sanc?ionare sau de neaplicare a unei sanc?iuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hot?rî cu privire la r?spunderea disciplinar? a mediatorului.
ART. 71
La stabilirea sanc?iunilor, astfel cum sunt prev?zute la art. 39 din Lege, se va ?ine seama de gravitatea faptei, de cauzele ?i împrejur?rile în care aceasta a fost s?vâr?it?, de gradul de vinov??ie al mediatorului, dac? acesta a avut ?i alte abateri în trecut, precum ?i de urm?rile abaterii.
ART. 72
Limitele amenzii prev?zute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizeaz? anual de c?tre Consiliu.
ART. 73
Hot?rârea motivat? se comunic?, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire sau direct prin semn?tur? pe copie, mediatorului cercetat ?i petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronun?area hot?rârii cu privire la r?spunderea disciplinar? a mediatorului.
ART. 74
(1) Hot?rârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sanc?iunile prev?zute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacat? la instan?a de contencios administrativ competent? de la domiciliul sau re?edin?a mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Ac?iunea în contencios declan?at? potrivit alin. (1) suspend? executarea hot?rârii atacate.
(3) Consiliul, la cererea instan?ei de judecat?, va înainta dosarul cauzei în copie certificat?.
ART. 75
(1) Hot?rârea disciplinar? r?mas? definitiv? este obligatorie fa?? de p?r?i ?i Consiliu. Hot?rârea de aplicare a amenzii prev?zute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data r?mânerii definitive a hot?rârii de sanc?ionare atrage suspendarea de drept a calit??ii de mediator pân? la achitarea sumei.
(3) Dup? plata amenzii, m?sura suspend?rii din calitatea de mediator înceteaz?.

SEC?IUNEA a 4-a
Suspendare. Perimare. Reabilitare

ART. 76
Consiliul, ca instan?? disciplinar?, va putea suspenda cercetarea plângerii:
a) când ambele p?r?i o cer;
b) când s-a început urm?rirea penal? pentru o infrac?iune care ar avea o înrâurire hot?râtoare asupra solu?iei ce urmeaz? a se da.
ART. 77
Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere f?cut? de c?tre una dintre p?r?i.
ART. 78
Petentul poate oricând s? renun?e la cercetarea plângerii, fie verbal în ?edin?a Comisiei de disciplin?, fie prin cerere scris?.
ART. 79
Orice sesizare disciplinar? se perim? de drept dac? a r?mas în nelucrare timp de un an din vina petentului.
ART. 80
Cursul perim?rii este suspendat atât timp cât d?inuie?te suspendarea pronun?at? în baza art. 76.
ART. 81
Perimarea se constat? din oficiu sau la cererea p?r?ii interesate.
ART. 82
Mediatorul sanc?ionat se reabiliteaz? de drept în termen de un an de la terminarea execut?rii sanc?iunii aplicate.
ART. 83
R?spunderea civil? a mediatorului poate fi angajat?, în condi?iile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin înc?lcarea obliga?iilor profesionale.

CAP. 7
Dispozi?ii finale ?i tranzitorii

ART. 84
(1) Fi?ele posturilor pentru func?iile prev?zute în organigrama Consiliului sunt în competen?a de numire a pre?edintelui ?i se aprob? de c?tre acesta.
(2) Fi?ele posturilor pentru pre?edintele ?i vicepre?edintele Consiliului sunt aprobate prin hot?râre a Consiliului.
ART. 85
Pentru organizarea ?i func?ionarea primului Consiliu, în primul an de la începerea activit??ii, fondurile aferente cheltuielilor de între?inere ?i func?ionare sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justi?iei, pentru urm?toarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de între?inere: cheltuieli efectuate pentru plata utilit??ilor la sediul Consiliului, cheltuieli de repara?ie curent? pentru sediu etc.;
b) cheltuielile de func?ionare: cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea ?i diurna membrilor Consiliului ?i ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la Bucure?ti, care este localitatea unde Consiliul î?i are sediul, cheltuieli de transport, cazare ?i diurn? în alte localit??i ale ??rii, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnic? de calcul, aparatur? de comunicare, birotic?, consumabile, literatur? de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea site-ului, actualizarea ?i între?inerea acestuia, servicii pentru între?inerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultan?? financiar? ?i specialitate, alte servicii care s? sprijine ?i s? îmbun?t??easc? activitatea Consiliului etc.
ART. 86
(1) În termen de o lun? de la data public?rii prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.
(2) Persoanele care au absolvit pân? la data public?rii prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ?ar? ori în str?in?tate, dac? îndeplinesc condi?iile prev?zute la art. 7 lit. a) - e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condi?iile legii ?i prezentului regulament, având obliga?ia prezent?rii documentelor care atest? programa de formare parcurs?. Consiliul va decide autorizarea dup? evaluarea con?inutului documentelor care atest? programa de formare prezentat?, inclusiv a duratei preg?tirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispozi?iile art. 8 alin. (5) din Lege se aplic? în mod corespunz?tor.
ART. 87
În termen de o lun? de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului ?i Programa-cadru în vederea autoriz?rii furnizorilor de formare a mediatorilor.
ART. 88
Dispozi?iile prezentului regulament devin aplicabile de la data adopt?rii lui.
ART. 89
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant? din prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

ORGANIGRAMA
Consiliului de mediere

______________________
| Consiliul de mediere |
|______________________|
|
____________|_____________
| Pre?edintele Consiliului |
| de mediere |
|__________________________|
|__________________
| ___________|____________
| | Vicepre?edintele |
| | Consiliului de mediere |
| |________________________|
|__________________|
____________|________________________________________
_________|__________ __________|_________ _____________|__________
| Comisia permanent? | | Secretariat tehnic | | Comisii de specialitate|
|____________________| |____________________| |________________________|
| |
| ___________________ | ___________________
| | Furnizori de | | | Furnizori de |
| | servicii de | | | servicii pentru |
|__| consultan?? ?i | |__| organizarea ?i |
| expertiz? în | | func?ionarea |
| domeniul medierii | | Consiliului de |
| | | mediere |
|___________________| |___________________|

ANEXA 2
la regulament

CERERE
pentru constatarea de c?tre Consiliul de mediere a îndeplinirii condi?iilor prev?zute la art. 7 lit. a) - f) din Legea nr. 192/2006

DOMNULE PRE?EDINTE,

Subsemnatul, ........................, domiciliat în ....................., strada .................... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/jude?ul .........................., cod po?tal ..................., adresa de e-mail ...................., nr. telefon .................., cet??ean ........, posesor al BI/CI/pa?aport seria ........... nr. ..........., absolvent al cursurilor de formare a mediatorilor în ................................., v? rog s? aproba?i prezenta cerere prin care solicit constatarea de c?tre Consiliul de mediere a îndeplinirii condi?iilor prev?zute la art. 7 lit. a) - f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator.

Anexez urm?toarele documente:
_
|_| actul de identitate - fotocopie;
_
|_| certificat de c?s?torie, dac? este cazul - fotocopie;
_
|_| diplom? de licen?? - fotocopie;
_
|_| titlul de studii înso?it de Atestatul de echivalare eliberat de
Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului - fotocopie;
_
|_| dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie;
_
|_| dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master,
acreditat conform legii ?i avizat de Consiliul de mediere - fotocopie;
_
|_| programa de formare, eliberat? de furnizorul de servicii de formare -
fotocopie;
_
|_| adeverin?? medical? cu precizarea "Clinic s?n?tos", eliberat? de medicul
de familie - original;
_
|_| cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la
Consiliul de mediere - original;
_
|_| declara?ie notarial? pe propria r?spundere, pentru cet??enii str?ini -
original;
_
|_| dovada vechimii în munc?, dac? este cazul - fotocopie.

Data Semn?tura
........ ..............

ANEXA 3
la regulament

Domnului pre?edinte al Consiliului de mediere

CONTRACT
de constituire a societ??ii civile profesionale de mediatori

Între:
1. dl/dna ...............................................................;
2. dl/dna ...............................................................;
3. dl/dna ...............................................................;
4. dl/dna ................................................................
s-a convenit constituirea unei societ??i civile profesionale de mediatori, supus? reglement?rilor prev?zute de Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator ?i în conformitate cu Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere.
ART. 1
Denumirea societ??ii
Societatea civil? profesional? de mediatori poart? denumirea de ................................... ?i are sediul în ....................... .
ART. 2
Societatea se constituie pe o durat? de ................................ .
ART. 3
Condi?iile de asociere sunt prev?zute în statutul societ??ii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere ?i care face parte integrant? din prezentul contract.

Localitatea ...................... Data ....................

Semn?tura
....................

ANEXA 4
la regulament

STATUTUL
societ??ii civile profesionale de mediatori .................

Subsemna?ii:
- .............................., domiciliat în .........................., cod numeric personal ......................, n?scut în ......................., la data de .............................,
- .............................., domiciliat în .........................., cod numeric personal ......................, n?scut în ......................., la data de .............................,
- .............................., domiciliat în .........................., cod numeric personal ......................, n?scut în ......................., la data de .............................,
au convenit, dup? cum urmeaz?, Statutul societ??ii civile profesionale de mediatori ................................, înfiin?at? conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 ?i art. 32 - 34 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere.

TITLUL I
Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesional?), sediu, durata

ART. 1
Forma
Prezenta societate este înfiin?at? ca o societate profesional? de mediatori ?i este compus? din subsemna?ii:
- ........................................................... - asociat;
- ........................................................... - asociat;
- ........................................................... - asociat.
ART. 2
Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 ?i Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului de mediere.
ART. 3
Scop profesional
(1) Fiecare asociat ?i mediator salarizat în interiorul profesiei î?i angajeaz? r?spunderea profesional? pentru activitatea desf??urat? în cadrul societ??ii.
(2) Societatea este denumit? ......................... - societate civil? de mediatori.
ART. 4
Sediul
(1) Sediul principal al societ??ii este situat în ....................... .
(2) Societatea î?i poate deschide birouri de lucru în/pe raza jude?ului/jude?elor ......................................................... .
ART. 5
Durata
Societatea se constituie pentru o durat? de ........ ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.

TITLUL II
Capitalul social

ART. 6
Compunerea capitalului social
(1) Capitalul social este compus dup? cum urmeaz?:
- Dl. ....................................................................:
- aport în numerar/natur?/clientel?: ......... lei (.............) lei;
- Dl. ....................................................................:
- aport în numerar/natur?/clientel?: ......... lei (.............) lei;
- Dl. ....................................................................:
- aport în numerar/natur?/clientel?: ......... lei (.............) lei.
(2) Aporturile în natur?/clientel? ale asocia?ilor sunt constituite din urm?toarele bunuri:
- ......................................., evaluat de c?tre asocia?i/conform raportului de expertiz? nr. ............ din data de ........................ la valoarea de .............................. lei;
- ......................................., evaluat de c?tre asocia?i/conform raportului de expertiz? nr. ............ din data de ........................ la valoarea de .............................. lei;
- ......................................., evaluat de c?tre asocia?i/conform raportului de expertiz? nr. ............ din data de ........................ la valoarea de .............................. lei.
ART. 7
Repartizare
Capitalul social este divizat în .............................. p?r?i sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise ?i v?rsate de c?tre asocia?i, potrivit aporturilor men?ionate la art. 6, astfel:
- ........................ - .............................. p?r?i sociale;
- ........................ - .............................. p?r?i sociale;
- ........................ - .............................. p?r?i sociale.

TITLU III
Adunarea general?

ART. 8
Adun?rile generale
(1) Adunarea general? reprezint? totalitatea asocia?ilor ?i deciziile luate sunt obligatorii pentru to?i asocia?ii.
(2) Fiecare parte social? subscris? ?i v?rsat? d? dreptul la un vot.
(3) Asocia?ii nu pot fi reprezenta?i în adunarea general? decât de al?i asocia?i.
(4) Adun?rile generale se convoac? de oricare dintre asocia?i prin orice mijloace care s? poat? proba realizarea convoc?rii cu minimum 5 zile înainte de data ?inerii lor.
(5) Adunarea general? se va întruni la sediul principal al societ??ii sau cu acordul unanim al asocia?ilor, în orice alt loc.
(6) Hot?rârile adun?rilor generale se iau prin votul asocia?ilor reprezentând majoritatea p?r?ilor sociale.
(7) Pentru hot?rârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asocia?ilor.
ART. 9
Atribu?iile adun?rii generale
Principalele atribu?ii ale adun?rii generale sunt:
a) aprobarea bilan?ului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) m?rirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societ??ii;
f) schimbarea sediului principal, înfiin?area de birouri de lucru sau sedii secundare;
g) crearea sau anularea p?r?ilor de industrie;
h) primirea de noi asocia?i;
i) excluderea asociatului/asocia?ilor;
j) alegerea mediatorului coordonator al societ??ii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societ??ii.
ART. 10
Procedura adun?rii generale ?i procesele-verbale
(1) Adun?rile generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de c?tre acesta.
(2) Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adun?rii generale, desemnat dintre asocia?i, ?i va cuprinde: data, locul, prezen?a, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hot?rârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hot?râre. Procesul-verbal va fi semnat de asocia?ii prezen?i.
(3) Lucr?rile adun?rii generale se consemneaz? într-un registru numerotat ?i parafat de coordonatorul societ??ii.

TITLUL IV
Coordonarea activit??ii

ART. 11
Coordonarea
(1) Societatea este coordonat? de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hot?rârea asocia?ilor ce de?in împreun? mai mult de 1/2 din capitalul social.
(2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.
(3) Calitatea de mediator coordonator înceteaz? prin revocare, deces, demisie, retragere voluntar? din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adun?rii generale a asocia?ilor.
ART. 12
Desemnarea mediatorului coordonator
Dl (Dna) .............................................. este desemnat(?) începând cu data de ........................... mediatorul coordonator al societ??ii.
ART. 13
Drepturile ?i obliga?iile mediatorului coordonator
(1) Mediatorul coordonator reprezint? societatea în raporturile cu ter?ii.
(2) Actele de înstr?inare cu privire la drepturile ?i bunurile societ??ii se încheie numai cu autorizarea prealabil? a asocia?ilor conform art. 8. Asocia?ii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstr?inate de c?tre mediatorul coordonator f?r? a fi necesar? autorizarea prealabil? ?i f?r? ca aceast? valoare s? poat? dep??i 10% din valoarea capitalului social.
(3) Raporturile dintre mediatorul coordonator ?i ceilal?i mediatori ai societ??ii nu implic? nicio subordonare în plan profesional.
ART. 14
Remunerare
Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hot?rârii adun?rii generale.

TITLUL V
Conturile ?i informarea asocia?ilor cu privire la rezultatele ob?inute de societate

ART. 15
Exerci?iul financiar
Exerci?iul financiar începe de la 1 ianuarie ?i se sfâr?e?te la data de 31 decembrie a fiec?rui an, cu excep?ia primului an, când începe la data înfiin??rii ?i dureaz? pân? la 31 decembrie.
ART. 16
Conturile ?i informarea asocia?ilor
(1) Opera?iunile în conturile bancare ale societ??ii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, al?turi sau împreun? cu alte persoane desemnate prin hot?rârea adun?rii generale. La încheierea exerci?iului financiar, mediatorul coordonator întocme?te bilan?ul, contul de profit ?i pierdere ?i raportul de activitate, întocmite de coordonator.
(2) Asocia?ii pot lua cuno?tin?? de bilan?, de anexele acestuia ?i pot consulta orice registru ?i document contabil al societ??ii.
(3) Societatea poate angaja cenzori ?i auditori pentru a verifica eviden?ele contabile ale societ??ii ?i a întocmi raportul asupra gestiunii.
ART. 17
Rezultatele financiare
Adunarea general? ordinar? aprob? conturile, exerci?iul financiar, bilan?ul ?i hot?r??te cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
ART. 18
Repartizarea beneficiilor
(1) Beneficiul net al societ??ii va fi stabilit dup? sc?derea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat c?tre asocia?i.
(2) Dup? deducerea tuturor celorlalte obliga?ii ?i contribu?ii care pot greva profitul net al societ??ii, repartizarea rezultatelor financiare r?mase se va face astfel:
- cot? alocat? de?in?torilor p?r?ilor sociale ...........................;
- cot? alocat? de?in?torilor p?r?ilor de industrie ......................;
- alte aloc?ri (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerv?, fond de investi?ii etc.) ........................................................ .

TITLUL VI
Cesiunea ?i transmiterea p?r?ilor sociale

ART. 19
Cesiunea p?r?ilor sociale
(1) Cesiunea de p?r?i sociale poate fi f?cut? numai c?tre mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condi?iile legii.
(2) Cesiunea între asocia?i este liber?.
(3) P?r?ile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim ?i exprimat în scris al asocia?ilor.
(4) Oricare asociat î?i poate exercita dreptul de preemp?iune în termen de 30 de zile de la primirea notific?rii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asocia?i, la pre? egal, este preferat asociatul care dore?te s? achizi?ioneze num?rul total de p?r?i sociale ofertate sau, în lips?, dup? caz, asocia?ii vor achizi?iona p?r?ile sociale propor?ional cu cotele de?inute la capitalul social.
ART. 20
Notificarea cesiunii
(1) Asociatul care inten?ioneaz? s? cedeze p?r?ile sociale este obligat s? notifice inten?ia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, c?tre to?i asocia?ii.
(2) În caz de neexercitare a dreptului de preemp?iune, cesiunea poate fi f?cut? c?tre mediator/mediatori neasociat/neasocia?i, f?r? ca ceilal?i asocia?i s? se poat? opune, dispozi?iile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.
(3) Oferta notificat? este irevocabil? pe toat? durata ei de valabilitate.
ART. 21
Retragerea asocia?ilor
(1) Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condi?ia de a notifica, în scris, celorlal?i asocia?i ?i Consiliului de mediere inten?ia de retragere cu cel pu?in 3 luni înainte.
(2) La împlinirea termenului prev?zut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modific?rile corespunz?toare în eviden?ele sale.
(3) În caz de neîn?elegere cu privire la desocotirea consecutiv? a retragerii se aplic? în mod corespunz?tor urm?toarele prevederi ale prezentului statut: .......................................................................
ART. 22
Încetarea calit??ii de asociat
(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdic?ie are la dispozi?ie un termen de 3 luni pentru cesionarea p?r?ilor sociale, în condi?iile prev?zute în prezentul titlu.
(2) În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, p?r?ile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunz?tor.
ART. 23
Decesul asociatului
(1) La data decesului unui asociat, p?r?ile sociale de?inute de acesta se anuleaz?.
(2) P?r?ile semnatare convin c? desocotirea dintre asocia?i ?i succesorii asociatului decedat se va face potrivit urm?toarelor reguli:
..........................................................................
..........................................................................
(3) În termen de maximum 3 luni de la data anul?rii p?r?ilor sociale, asocia?ii vor proceda dup? cum urmeaz?:
a) reducerea corespunz?toare a capitalului social;
b) emiterea de noi p?r?i sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existent? la momentul decesului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei.
ART. 24
Alte dispozi?ii
Cesionarii sunt obliga?i s? depun? la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea for?at?, retragerea voluntar? etc.)

TITLUL VII
Exercitarea profesiei

ART. 25
Activitatea ?i r?spunderea profesional?
(1) Asocia?ii ?i mediatorii salariza?i în interiorul profesiei exercit? profesia de mediator în numele societ??ii.
(2) Fiecare mediator r?spunde pentru actele profesionale pe care le îndepline?te.
(3) Societatea va încheia contracte de asigurare profesional?, în nume propriu ?i pentru fiecare mediator care î?i exercit? profesia în cadrul acesteia.
ART. 26
Suspendarea asocia?ilor
...........................................................................
...........................................................................
ART. 27
Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
...........................................................................
...........................................................................

TITLUL VIII
Dizolvarea ?i lichidarea

ART. 28
Dizolvarea
Societatea se dizolv? în urm?toarele situa?ii:
a) prin hot?rârea luat? în unanimitate de asocia?i;
b) prin hot?râre judec?toreasc?;
c) prin radierea din profesie a tuturor asocia?ilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asocia?ilor;
e) prin dobândirea tuturor p?r?ilor sociale de c?tre un singur asociat ?i p?strarea lor de c?tre acesta o perioad? mai mare de 3 luni;
f) la cererea simultan? de retragere din societate formulat? de to?i asocia?ii.
ART. 29
Lichidarea
(1) Societatea intr? în lichidare din momentul dizolv?rii sale. În toate actele sale se va men?iona "În lichidare".
(2) Asocia?ii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de c?tre decan.
(3) Asocia?ii vor fi convoca?i pentru a decide cu privire la rezultatele ob?inute de lichidatori, la repartizarea activului net ?i pentru a constata încheierea lichid?rii.
(4) În situa?iile în care în societate r?mâne un singur asociat pentru o perioad? mai mare de 3 luni, societatea intr? în lichidare, cu excep?ia cazului în care asociatul r?mas decide reorganizarea acesteia.

TITLUL IX
Condi?ia suspensiv? ?i publicitate

ART. 30
Condi?ia suspensiv?
(1) Societatea este constituit? între asocia?i de la data semn?rii statutului, sub condi?ia suspensiv? a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.
(2) Dup? înscrierea societ??ii, mediatorul coordonator va convoca o adunare general? extraordinar? pentru a se constata îndeplinirea tuturor condi?iilor cerute pentru începerea activit??ii.
ART. 31
Publicitate
În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.

Semn?turi:

Mediator .................................................................
Mediator .................................................................
Mediator .................................................................

Avizat în ?edin?a Consiliului de mediere din .............................

Pre?edinte,

L.S.

ANEXA 5
la regulament

ACT DE ÎNFIIN?ARE
a biroului de mediator(i)

Subsemnatul/Subsemna?ii, ................................................., persoan?/persoane care îndepline?te/îndeplinesc condi?iile prev?zute de art. 7 lit. a) - f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator,

ÎNFIIN?EZ/ÎNFIIN??M

birou de mediator(i) cu:
1. denumirea ............................................................;
2. sediul profesional al biroului este: .................................;
3. aportul la constituirea patrimoniului de afecta?iune profesional? necesar cabinetului const? în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ................................................................. .
M? angajez s? achit întocmai ?i la termen taxele hot?râte de Consiliul de mediere (se fac men?iuni suplimentare).

Data ............ Semn?tura .............
Depus azi, ..........., la Consiliul de mediere ?i copiile certificate ale hot?rârilor de autorizare.

Secretar,
............

Avizat în ?edin?a Consiliului de mediere din ........

Pre?edinte,

L.S.

ANEXA 6
la regulament

MODELUL
?tampilei formelor de exercitare a profesiei

1. ?tampila are form? rotund?.
2. Diametrul ?tampilei este de 3 cm.
3. Con?inutul ?tampilei:
a) Consiliul de mediere;
b) jude?ul sau, dup? caz, municipiul Bucure?ti (în care î?i are sediul forma de exercitare a profesiei);
c) denumirea formei de exercitare a profesiei.
4. Men?iunile privind Consiliul de mediere ?i denumirea jude?ului se inscrip?ioneaz? în interiorul circumferin?ei ?tampilei, urm?rind linia circumferin?ei.
5. Men?iunea privind forma de exercitare a profesiei se inscrip?ioneaz? în interiorul circumferin?ei ?tampilei.
Exemple:

 

 

 

 

 

 


Figura 1Lex: Modelul ?tampilei formelor de exercitare a profesiei
---------------

Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere ROF