Pause

Standardul Ocupational al Mediatorului

Loading..
MediatorDescrierea ocupaţieiStandardul se referã la mediere ca activitatea prin care doua sau mai multe parti aflate în conflict suntasistate de cãtre o a treia parte neutrã, numitã mediator, neutrã si impartialã - în raport cu pãrtile sicontinutul conflictului, si fãrã putere de decizie în ceea ce priveste solutiile adoptate de pãrti în vederearezolvãrii conflictului în cauzã pe bazã intereselor comune ale acestora.Mediatorul desfãsoarã activitãti de documentare, organizare si planificare, de raportare, precum siactivitãti specifice.Activitãtile specifice constau în facilitarea comunicãrii între pãrti, analiza informatiilor, analizaconflictului si facilitarea acordurilor de rezolvare a conflictului.MediatorUNITĂŢILE DE COMPETENŢĂDomeniile de competenţă Unităţile de competenţăCompetenţe generale la locul de muncă Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţiiFacilitarea comunicării între părţiOperarea cu documentePlanificarea activităţii de rezolvare a conflictuluiCompetenţe specifice Analizarea conflictuluiAnalizarea informaţiilorCulegerea de informaţiiFacilitarea acordurilorÎncheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicteRedactarea documentelorAsigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţiiDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Stabileşte regulile de bază pentru 1.1. Principiile de stabilire sunt în concordanţă cu metodologia şi practicadesfăşurarea activităţii de lucru a medierii.1.2. Regulile sunt înţelese şi acceptate de părţi.1.3. Regulile sunt clare, simple, justificate.1.4. Regulile sunt imparţiale şi neutre.2. Verifică autoritatea şi intenţia 2.1. Prin întrebări, se verifică disponibilitatea şi autoritatea părţilor de apărţilor de a semna acordul final semna acorduri.2.2. Prevederile legale sunt respectate.3. Pregăteşte cadrul pentru desfăşurarea 3.1. Cadrul de desfăşurare a medierii este optim din punct de vederemedierii logistic.3.2. Cadrul de desfăşurare asigură un minim de confort şi este plăcut.3.3. Cadrul de desfăşurare asigură caracterul privat al discuţiei prineliminarea potenţialelor surse de distragere a atenţiei sau intervenţieiexterne în timpul procesului de mediere.Gama de variabileRegulile trebuie să fie:simpleînţelese de părţiutileacceptate de părţiSpaţiul de desfăşurare trebuie să fie:comodfamiliardotat cu logistica şi mobilierul necesarsă asigure caracterul privat al discuţiilorneutru: să nu avantajeze nici una dintre părţiGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:cunoştinţe de bază de sociologie şi psihologiecunoştinţe de bază de legislaţiecunoştinţe despre modul de desfăşurare a procesului de medierecunoştinţe de organizare a unui cadru adecvat de lucruLa evaluare se va urmări:modul în care verifică disponibilitatea şi autoritatea părţilor de a semna acordul finalmodul în care concepe şi prezintă regulile de lucruclaritatea şi utilitatea regulilor stabilitemodul în care organizează spaţiul de lucruFacilitarea comunicării între părţiDescrierea unităţiiUnitatea se referă la competentele necesare mediatorului pentru a ajuta comunicarea între părtile în conflict, prinmentinerea unei atmosfere de respect si neutralitate în care discutia este focalizată asupra problemelor si nu asuprapersoanelor, precum si construirea încrederii în ceea ce priveste posibilitatea de a găsi solutii pentru rezolvareaconflictului în cauză.ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Prezintă modul de lucru şi 1.1. Informaţia este dată direct părţilor în conflict.obiectivele medierii1.2. Modul de lucru şi obiectivele medierii sunt prezentate în termeniclari, concişi şi fără echivoc.1.3. Prezentarea este cuprinzătoare, surprinde aspectele esenţiale legatede procesul de mediere.1.4. Părţile înţeleg rolul lor şi pe cel al mediatorului în procesul de2. Oferă informaţii suplimentare 2.1. Informaţiile se referă strict la procesul de mediere.părţilor referitoare la mediere2.2. Informaţiile sunt necesare şi suficiente pentru buna desfăşurare aprocesului de mediere în cazului dat.3. Ascultă părţile prezentând 3.1. Sunt prezentate toate problemele pe care părţile le leagă direct deconflictul dat.3.2. Problemele prezentate sunt înţelese ca şi conţinut şi importanţă.3.2. Problemele prezentate sunt formulate în termeni concişi, clari,pozitivi şi fără echivoc4. Facilitează generarea de informaţii 4.1. Informaţiile sunt utile şi necesare pentru buna înţelegere ade către părţi problemelor.4.2. Informaţiile sunt formulate în termeni neutri, imparţiali şi pozitivi.5. Reformulează şi concluzionează 5.1. Reformularea respectă sensul declaraţiilor părţilor şi este acceptatădeclaraţiile părţilor de acestea.5.2. Concluziile sunt formulate neutru, imparţial şi pozitiv.5.3. Concluziile ajută părţile să înţeleagă mai bine diferitele aspecte aleconflictului.6. Construieşte încrederea între părţi 6. 1. Toate stările emoţionale sunt identificate şi clarificate6.2. Discuţia încurajează părţile să îşi exprime temeri, dorinţe, speranţe6.3. Toate stările emoţionale sunt reformulate în termeni neutri,imparţiali şi constructivi.7. Focalizează discuţia asupra 7.1. Stările emoţionale sunt separate de probleme.problemelor (nu asupra personalităţilorsau stărilor emoţionale) 7.2. Discuţia se referă la probleme, nu la modul de exprimare sauprezentare a acestora.7.3. Discuţia între părţi respectă principiile neutralităţii şi imparţialităţii.8. Menţine o atmosferă de respect şi 8.1. Regulile de desfăşurare ale discuţiei sunt respectate.neutralitate între părţi8.2. Discuţia între părţi se desfăşoară într-o atmosferă de respect şineutralitateGama de variabileInformaţia privind procesul de mediere se referă la:rolul părţilorrolul mediatoruluietapele procesuluiobiectivele fiecărei etapeModul de lucru:desfăşurarea în timp a procesului de mediererespectarea regulilor stabilite şi acceptate de părţiRegulile se referă la:modul în care se poată discuţiile în timpul procesului de medieremodul în care sunt prezentate problemele, aşteptările, temerilemodul de adresare între părţietc.Problemele se referă la:impactul situaţiei conflictuale asupra fiecărei părţipunctul de vedere referitor la conflictaşteptările referitor la evoluţia situaţiei conflictualeGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:etapele procesului de medierenoţiuni de psihologie, sociologiecunoaşterea temeinică a limbii române sau a limbii în care se desfăşoară procesul de mediereAbilităţi, atitudini:ascultare activăreformulare neutră, imparţială, pozitivăabilitatea de apune întrebăricapacitatea de analiză şi sintezăcapacitatea de a separa oamenii de problemeneutralitate, imparţialitateatitudine constructivăLa evaluare se va urmări:modul în care prezintă etapele procesului de medieremodul în care ascultă părţile prezentându-şi problemelemodul în care reformulează şi concluzionează declaraţiile părţilormodul în care ajută părţile să genereze informaţie suplimentarămodul în care identifică şi ţine sub control stările emoţionale_Operarea cu documenteDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Stabileşte documentele cu care 1.1. Documentele de lucru sunt concepute astfel încât să fie relevante înlucrează raport cu activitatea desfăşurată.1.2. Documentele stabilite sunt necesare, îşi dovedesc utilitatea înactivitatea desfăşurată.1.3. Documentele sunt uşor de urmărit şi completat.2. Întocmeşte documente 2.1. Întocmirea documentelor justificative se realizează respectândprevederile legale.2.2. Documentele conţin informaţii complete şi evită redundanţa.2.3. Documentele sunt întocmite în termeni clari, concişi şi3. Arhivează documente 3.1. Arhivarea documentelor se realizează la momentul potrivit, adicăatunci când ele şi-au îndeplinit misiunea în activitatea curentă.3.2. Activitatea de arhivare este organizată logic şi structurat astfel încâtaccesul la informaţie să fie uşor.3.3. Condiţiile de păstrare asigură nedeteriorarea acestora.Gama de variabileDocumentele de lucru sunt:internejustificativeîn relaţie cu terţiiDocumentele conţin minimal:nume şi număr de identificaredata întocmiriispaţiu pentru numele şi semnătura persoanei care l-a întocmitobiectul (conţinutul)date specifice referitoare la cazPrincipii de întocmire a documentelor:să respecte prevederile legale pentru cele justificativeclarconcissuficient de explicitlizibilPrincipii de arhivare:structura logică de introducere, căutare şi completare a arhiveicondiţiile de păstrare a documentelor să fie: lipsa de umezeală, fără pericol de incendii, pe suport adecvatMetodologia de stabilire a documentelor interne:se va proiecta un sistem informaţional optim activităţii desfăşuratese va determina necesarul de informaţii ce vor fi înregistratese vor grupa informaţiile în documente, într-o manieră eficientăse va stabili circuitul de viaţă al fiecărui document de la crearea / completarea lui, până la circulaţie şi arhivareaacestuiaGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:fundamente teoretice despre întocmirea documentelor justificativeorganizarea sistemului informaţionallimba română necesară conceperii din punct de vedere stilistic şi gramatical a mesajului şi al termenilor dindocumentecunoştinţe de bază de legislaţie referitoare la întocmirea şi păstrarea documentelorLa evaluare se va urmări:conceperea unui circuit eficient şi justificat al documenteloralegerea corectă şi eficientă a metodelor de arhivarerespectarea principiilor: simplu, complet, neredundant de concepere a documenteloralegerea corectă a locului de arhivare a documentelor_Planificarea activităţii de rezolvare a conflictuluiDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Stabileşte etapele de rezolvare a 1.1. Etapele de lucru sunt clare, concise, motivate.conflictului1.2. Etapele de lucru au un obiectiv bine definit1.3. Etapele de lucru sunt în concordanţă cu resursele de timp şifinanciare alocate de părţi pentru rezolvarea conflictului.2. Stabileşte planul de lucru 2.1. Planul de lucru urmăreşte proceduri, instrucţiuni, planificări şitermene identificate.2.2. Planul de lucru este clar şi concis.2.3. Planul de lucru este motivat.2.4. Planul de lucru este flexibil.Gama de variabileConţinutul planului de lucru:etapetermeneobiectiveresurse necesaremetode utilizatemodalităţi de evaluare.Obiectiv bine definit:simpluconcismăsurabilrealistîncadrat în timprealizabilGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:managementul timpului şi al resurselorDeprinderi, abilităţi, atitudini:capacitatea de a planificacapacitatea de analiză şi sintezăpersoană organizatărealistLa evaluare se va urmări:capacitatea de a realiza un plan coerent de lucrucapacitatea de a evalua atingerea obiectivelorcapacitatea de a justifica etapele planului de lucrucapacitatea de a respecta restricţiile identificate sub formă de proceduri, instrucţiuni, planificări şi termene_Analizarea conflictuluiDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Estimează scopul, intensitatea şi 1.1. Scopul, intensitatea şi implicaţiile conflictului sunt determinate.implicaţiile unui conflict1.2. Aspectele generale, precum şi cele particulare ale conflictului suntidentificate.2. Determină dacă serviciul de mediere 2.1. Impactul serviciul de mediere asupra conflictului este estimat.este justificat sau potrivit2.2. Este evaluată existenţa elementelor necesare pentru construireaconsensului între părţi asupra unui soluţii negociate de rezolvare aconflictului.3. Determină deosebirile între practica 3.1. Asemănările între practica curentă şi conflictul dat sunt stabilite.curentă şi situaţia dată3.2. Deosebirile dintre practica curentă şi conflictul dat sunt stabilite.4. Iniţiază procesul de mediere sau îl 4.1. Este estimată nevoia unor cunoştinţe specifice pe domeniu, alteledeferă, după caz decât cele referitoare la procesul de mediere.4.2. Este estimată nevoia consultării unor specialişti din alte domeniipentru a putea interveni în rezolvarea conflictului.4.3. Este estimat impactul asupra părţilor în cazul intervenţiei înconflictul dat.Gama de variabileScopul conflictului poate fi:restabilirea unui drept patrimonialtutela asupra minoruluidivizarea unei proprietăţistabilirea sau restabilirea unui drept referitor la persoanăetc.Implicaţiile pot fi:doar asupra părţilorasupra părţilor şi a unor terţi dependenţiasupra unei colectivităţietc.Elementele construirii consensului:alternativeopţiunicriterii obiectiveposibilitatea de a comunicapăstrarea relaţieiraport de putere echilibratcapacitatea de a pune în practică acordul finalSpecialişti din alte domenii:juriştipsihologisociologimediciexperţi tehnici pe diverse domeniialţi mediatoriGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:cunoştinţe aprofundate de dinamica conflictelorcunoştinţe despre procesul de medierecunoştinţe de bază de psihologie, sociologiecunoştinţe de bază de legislaţie, specifice conflictuluicunoştinţe generale în domeniul în care se manifestă conflictulcunoştinţe aprofunda privind mijloacele alternative existente pentru rezolvarea unui conflictAbilităţi, atitudini:capacitatea de analiză şi sintezăcapacitatea de a evalua necesarul de informaţie pentru a interveni în rezolvarea conflictului, precum şi a surselordin care pot fi obţinute aceste informaţiicapacitatea de a colabora cu alţi specialiştiascultare activăabilităţi de comunicareabilitatea de a pune întrebărineutralitate, imparţialitateatitudine pozitivă, constructivăLa evaluare se va urmări:capacitatea de a determina şi justifica dacă serviciul de mediere este potrivitcapacitatea de a determina corect scopul , intensitate şi implicaţiile conflictuluicapacitatea de a recomanda alte căi de rezolvare a conflictului _Analizarea informaţiilorDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Identifică problemele de discutat 1.1. Sunt identificate toate problemele propuse de părţi pentru a fidiscutate.1.2. Sunt identificate şi clarificate toate problemele ascunse,neidentificate sau nemenţionate anterior de către părţi.2. Evidenţiază aspectele esenţiale ale 3.1. Toate aspectele esenţiale referitoare la problema în discuţie suntproblemelor în discuţie identificate şi evidenţiate.3.2. Aspectele esenţiale sunt formulate în termeni neutri, imparţiali şipozitivi.3. Analizează dinamica interpersonală 4.1. Este analizată capacitatea de a negocia direct a părţilor în diferitea disputei momente ale procesului de mediere.4.2. Este analizat modul în care părţile discută problemele identificatelegate de conflict.Gama de variabileProblemele se referă la:impactul situaţiei conflictuale asupra fiecărei părţipunctul de vedere referitor la conflictaşteptările referitor la evoluţia situaţiei conflictualeAspectele esenţiale:probleme, temeri, stări emoţionale, aşteptări, priorităţi care:ajută semnificativ la înţelegerea conflictuluiajută semnificativ la identificarea soluţiilorajută semnificativ la stabilirea termenilor acordului finalGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:etapele procesul de medierenoţiuni de psihologie, sociologiecunoştinţe privind tehnicile de intervievarecunoştinţe privind dinamica unei disputecunoştinţe temeinice de limba română sau limba în care se derulează procesul de mediereAbilităţi, atitudini:capacitate de analiză şi sintezăcomunicare verbală şi non-verbalăneutralitate, imparţialitateatitudine pozitivă, constructivăempatiecalm, stăpânire de sineLa evaluare se va urmări:modul în care înţelege limbajul verbal şi non-verbalmodul în care identifică problemele de discutatcapacitatea de a identifica aspectele esenţiale ale conflictului_Culegerea de informaţiiDescrierea unităţiiUnitatea se referă la competentele necesare mediatorului pentru a culege informatii referitoare la conflict si lapărtile implicate, utilizând surse complementare, pentru a determina modul de abordare a conflictului si care suntrestricţiile existente pentru a interveni constructiv în rezolvarea acestuia.ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Stabileşte sursele de informare 1.1. Sursele stabilite oferă informaţii relevante asupra conflictului şipărţilor.1.2. Sursele sunt accesibile1.3. Sursele sunt complementare, oferă o imagine cât mai fidelă asupracazului.1.4. Sursele sunt suficiente1.5. Sursele sunt demne de încredere2. Se documentează asupra cazului şi 2.1. Informaţiile sunt culese din surse alternativeasupra părţilor2.2. Informaţiile sunt relevante pentru cazul dat2.3. Informaţiile sunt complete2.4. Sunt identificate toate părţile implicate, atât direct cât şi indirect, înconflict.2.5. Natura conflictului este corect determinată.3. Se documentează asupra 3.1. Sunt identificate toate aspectele tehnice şi legale ale conflictului.procedurilor, instrucţiunilor,planificărilor şi termenelor 3.2. Sunt identificate toate implicaţiile asupra cazului.3.3. Informaţia este relevantăGama de variabileSursele de informare sunt:părţile în conflictlegislaţia aferentă cazuluicazuri anterioarealţi mediatoriexperţi, etc.Aspectele tehnice se referă la:proceduriplanificăritermeneinstrucţiuniInformaţii complete:se referă la potenţialul părţilor de a încheia un acordse referă la complexitatea cazului şi la oportunitatea utilizării medieriise referă la situaţia care a generat conflictul şi modul în care părţile sunt afectate în prezentidentifică existenţa potenţială a unor interese comune ale părţiloridentifică raportul de putere între părţiidentifică dorinţa reală a părţilor de a rezolva conflictulNatura conflictului:patrimonialfamilialde muncăcomercialetnicreligiosacces la resurse, etc.Ghid pentru evaluareCunoştinţe necesare:surse potenţiale de informarecunoştinţe de bază de legislaţietipuri de conflicteprocesul de medieredinamica conflictuluiDeprinderi, abilităţi, aptitudinicapacitatea de analiză şi sintezăcapacitatea de a prelucra informaţiireceptivitateneutralitate, imparţialitateatitudine constructivăLa evaluare se va urmări:modul în care stabileşte lista surselor de informaremodul în care stabileşte informaţia de care are nevoiemodul în care selectează informaţia necesară_Facilitarea acordurilorDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Asistă părţile să genereze opţiuni 1.1. Opţiunile se referă la relaţia viitoare dintre părţi.1.2. Opţiunile includ variantele limită, respectiv cea mai bună variantă şicea mai proastă variantă.1.3. Sunt identificate toate opţiunile ce pot fi imaginate de părţi.2. Asistă părţile să evalueze soluţii 2.1. Sunt identificate soluţii corespunzătoare tuturor opţiunilor.alternative2.2. Evaluarea este completă, se referă la toate soluţiile identificate,precum şi combinaţii ale acestora.2.3. Evaluarea este neutră şi imparţială.2.4. Evaluarea corespunde intereselor părţilor.2.5. Părţile înţeleg diferitele aspecte legate de acceptarea fiecărei soluţii.3. Stabileşte dorinţa părţilor de a 3.1. Sunt identificate aşteptările fiecărei părţi de la procesul de mediere.rezolva disputa3.2. Sunt identificate motivaţiile fiecărei părţi care a apelat la mediere.4. Pune în evidenţă zona unui acord 4.1. Sunt identificate interesele fiecărei părţifinal4.2. Sunt identificate interesele comune ale părţilor5. Clarifică şi formulează aspecte 5.1. Toate aspectele specifice pentru punerea în practică a acordului finalspecifice ale acordului final sunt identificate.5.2. Toate aspectele specifice sunt formulate şi clarificate6. Convine cu părţile asupra acordului 6.1. Părţile sunt unanim de acord cu termenii în care este formulatşi le ajută să înţeleagă limitele unui acordul final.posibil acord6.2. Părţile înţeleg termenii acordului final.6.3. Părţile înţeleg limitele acordului final.Gama de variabileAspecte specifice pentru punerea în practică a acordului final:programare în timp şi spaţiuobligaţiile fiecărei părţi, respectiv cine, când, cât, cuidrepturi şi obligaţii ulterioare puneri în practică a acordului finalLimitele acordului final:acordul se referă la soluţiile identificate doar pentru o parte din problemeacordul poate avea nevoie de recunoaşterea unui for externacordul poate conţine clauzeTermenii acordului:identitatea părţilorobiectul acorduluidata şi locul întocmiriiclauze specialeetc.Ghid pentru evaluareCunoştinţe necesare:cunoştinţe temeinice de limba română sau limba în care se derulează procesul de mediereetapele procesului de medierecerinţele de formulare a acordului finalcunoştinţe de bază de legislaţiecunoştinţe de bază de psihologie, sociologiecunoştinţe de bază specifice domeniului în care se derulează conflictulAbilităţi, atitudiniabilitatea de a asculta şi înţelege mesajul părţilorcapacitatea de analiză şi sintezăflexibilitatecreativitateneutralitateimparţialitateatitudine pozitivă, constructivă, încurajatoareLa evaluare se va urmări:capacitatea de a formula şi clarifica aspectele specifice ale acordului finalcunoaşterea conţinutului şi obiectivelor fiecărei etape a procesului de medierecapacitatea de a identifica elementele esenţiale acordului finalcapacitatea de a asista părţile să genereze opţiuni şi soluţii pentru conflictul dat_Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicteDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Stabileşte conţinutul contractelor 1.1. Conţinutul contractelor respectă criteriul clarităţii din punct devedere al termenilor şi expresiilor folosite.1.2. Conţinutul contractelor este cuprinzător din punct de vedere alinformaţiilor de identificare a locului şi timpului realizării acestora, alidentificării tuturor părţilor semnatare ale acordului, precum şi obiectulacestuia.1.3. Conţinutul contractului este înţeles şi acceptat de toate părţilesemnatare.2. Estimează costuri 2.1. Estimarea costurilor se realizează în funcţie de complexitatea cazuluimediat.2.2. Costurile se estimează în funcţie de durata de desfăşurare a procesuluide mediere.2.3. Valoarea pieţei indică un alt criteriu de estimare a costurilor.3. Încheie contracte 3.1. Contractul este acceptat şi semnat de toate părţile.3.2. Contractul încheiat respectă procedurile legale.3.3. Contractul încheiat reprezintă voinţa reală a părţilor.Gama de variabileInformaţiile cuprinse în contracte:numele şi documentele de identificare a părţilornumele şi numărul autorizaţiei în baza căreia mediatorul îşi desfăşoară activitateadata şi locul întocmiriiobiectul contractuluinumărul de înregistrare al contractului ca şi document emis de mediatorCerinţe pentru estimarea costurilor:costurile cuprind:cheltuieli fixe ocazionate de procesul de medierecosturi variabile ale acestoracota parte din costurile de administrareonorariiGhid pentru evaluareCunoştinţe necesare:cunoştinţe generale despre legislaţia ce priveşte regimul contractelor şi tranzacţii între părţilimba română necesară conceperii corecte din punct de vedere stilistic şi gramatical a mesajului conţinut încontractcunoştinţe generale de gestiune financiară şi calculaţia costurilorLa evaluare se va urmări:evidenţierea corectă a cheltuielilor în devizul estimativmodul de redactare a contractuluinumărul complet de semnături (părţi, mediator)apariţia datelor de identificare ale contractuluiRedactarea documentelorDescrierea unităţiiELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE1. Redactează acorduri între părţi 1.1. Acordurile sunt redactate în termenii formulaţi de părţi.1.2. Acordurile respectă şi exprimă voinţa părţilor1.3. Acordurile angajează exclusiv părţile implicate direct în procesul demediere.1.4. Acordurile sunt redactate în termeni clari, concişi şi care nu lasă locpentru interpretări.2. Identifică şi propune părţilor clauze 2.1. Clauzele sunt necesare şi suficiente.2.2. Clauzele sunt diferenţiate.3. Propune părţilor consultarea şi altor 3.1. Consultarea ajută părţile în procesul de mediere.surse de informaţii sau a unor specialiştiexterni 3.2. Sursele de informaţii propuse sunt autorizate.Gama de variabileTipuri de acorduri:acord de mediereacord de confidenţialitateacord final de rezolvare a conflictuluiComponentele obligatorii ale acordurilor sunt:titlul acorduluidatanume şi date de identificare ale părţilor semnatareloc şi eventual ora desfăşurăriiobiectul acorduluialte clauze speciale, după cazSurse de informaţii:legislaţiealte cazuri de mediere similarepe domenii, specifice cazuluiSpecialişti externi:consultanţi juridicialţi mediatoriexperţi pe domenii, specifice cazuluiPrincipii pentru redactarea cordului:exprimare clară, explicită, completăpărţile înţeleg şi acceptă fiecare termen al acorduluitermenii acordului exprimă voinţa părţilorGhid pentru evaluareCunoştinţe:limba română pentru o exprimare explicită şi corectă a termenilor din acordul redactatcunoştinţe de bază de legislaţie, specifice cazuluicunoştinţe de psihologie şi sociologiesurse de informaţiispecialişti externiAptitudini / deprinderi:capacitatea de analiză şi sintezăascultare activăreformulare pozitivă, constructivăcomunicareabilitatea de a pune întrebăriLa evaluare se va urmări:gradul în care acorduleste complet (conţine toate elementele de identificare ale părţilor, data, locul şi semnăturile tuturor persoanelormenţionate în acord, obiectul acestuia)este redactat în termeni clari, concişi şi fără echivocexprimă voinţa părţilor_
Standardul Ocupational al Mediatorului